Văn bản
  • Số 33-CV TC-NV V v đăng tải, cập nhật nội dung các luật sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thưa 8 Quốc hội khá XIV
  • «Trở về
Số hiệu: 33-CV/TC-NV
Ngày ban hành: 05/02/20
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 1