Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
8097487 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
8097488 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Nguyễn Huệ
8097484 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Mạo Khê I
8097474 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS An Sinh
8097483 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Lê Hồng Phong
8097495 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Yên Thọ
8097489 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Tân Việt
8097491 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Tràng An
8097486 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Nguyễn Du
8097492 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Việt Dân
8097475 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Bình Dương
8097482 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Kim Sơn
8097490 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Thủy An
8097480 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Hồng Thái Tây
8097476 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Bình Khê
8097485 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 3/2020 Trường THCS Mạo Khê II
8097450 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Hồng Thái Đông
8097463 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Tràng An
8097452 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Hưng Đạo
8097465 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Vĩnh Khê
8097466 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Xuân Sơn
8097459 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Nguyễn Văn Cừ
8097468 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Yên Thọ
8097454 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Kim Sơn
8097443 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH An Sinh A
8097460 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Quyết Thắng
8097451 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Hồng Thái Tây
8097457 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Mạo Khê B
8097455 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Lê Hồng Phong
8097445 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Bình Dương
8097464 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Việt Dân
8097461 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Tân Việt
8097446 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Bình Khê I
8097458 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Nguyễn Huệ
8097453 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Kim Đồng
8097456 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Mạo Khê A
8097447 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Bình Khê II
8097467 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 3/2020 Trường TH Yên Đức
8097424 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Hồng Thái Đông
8097438 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Việt Dân
8097436 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Tràng An
8097415 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Bình Minh
8097413 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Bình Dương A
8097432 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Sao Mai
8097418 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Hoa Anh Đào
8097425 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Hồng Thái Tây
8097441 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Yên Thọ
8097423 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Hoàng Quế
8097434 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Tân Việt
8097412 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN An Sinh B
8097420 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Hoa Mai
8097433 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Sơn Ca
8097414 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Bình Dương B
8097430 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Lê Hồng Phong
8097419 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Hoa Lan
8097439 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Xuân Sơn
8097416 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Đức Chính
8097421 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Họa Mi
8097426 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Hưng Đạo
8097429 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Kim Sơn
8097437 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 3/2020 Trường MN Tràng Lương